7.03.2555

Update เพิ่มเติม!!! รับตรง (พิเศษ) 56 จุฬาฯ อีก 7 โครงการ


Update เพิ่มเติม!!! รับตรง (พิเศษ) 56 จุฬาฯ อีก 7 โครงการ 

ประกาศ การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


Update เพิ่มเติม อีก 7 โครงการ1. ประกาศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556

Download

(รายละเอียด)

(เอกสารประกอบการสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ)
(
เอกสารประกอบการสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ)
(
เอกสารประกอบการสมัครโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ)
(
เอกสารประกอบการสมัครโครงการ พสวท)

ผู้ที่สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) จะต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ส่วนผู้ที่สมัครโครงการอื่นมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์

 
2. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
Download
3. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 
4. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
Download
5. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
Download
 
6. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
Download
7. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศืลปะโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
Download
(รายละเอียด)

 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า