7.28.2555

รับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2556


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทรับตรง โดยไม่มีการสอบข้อเขียนเพียงแต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิธีการรับเข้าศึกษา
 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยจะรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การรับสมัคร
 รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้ง กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
จำนวนรับเข้าศึกษา
สำนักวิชา/หลักสูตรจำนวนรับGPAX
4-6
ภาคเรียน
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
หน่วยกิต
กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
จำนวน
หน่วยกิต
กลุ่ม
คณิตศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ302.75≥ 15≥ 8
รวม30   
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (เฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ ใช้คะแนน GAT ประกอบการพิจารณา)
ภาษาอังกฤษ402.50--
ภาษาจีน702.00--
อาเซียนศึกษา502.00--
รัฐศาสตร์502.50--
ไทยศึกษาบูรณาการ402.00--
รวม250   
สำนักวิชาการจัดการ
บัญชี803.00-≥ 10
บริหารธุรกิจ1602.50-≥ 8
การท่องเที่ยว702.50--
เศรษฐสาสตร์702.75-≥ 10
รวม380   
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์802.00--
เทคโนโลยีสารสนเทศ502.50≥ 15 หรือ ≥ 8
การจัดการสารสนเทศดิจิทัล502.00--
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น602.00--
วิศวกรรมซอฟแวร์502.75≥ 15 หรือ ≥ 8
รวม290   
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)302.25≥ 15≥ 8
เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)252.25≥ 15≥ 8
เกษตรศาสตร์ (ประมง)302.25≥ 15≥ 8
อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)602.50≥ 15≥ 8
อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)202.50≥ 15≥ 8
รวม165   
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
วิศวกรรมโยธา302.40≥ 15≥ 8
วิศวกรรมไฟฟ้า302.40≥ 15≥ 8
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ302.40≥ 15≥ 8
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม302.40≥ 15≥ 8
วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้)302.40≥ 15≥ 8
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์302.40≥ 15≥ 8
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง302.40≥ 15≥ 8
รวม210   
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT, PAT1, PAT2 ประกอบการพิจารณา)
เทคนิคการแพทย์453.00≥ 15≥ 8
อนามัยสิ่งแวดล้อม453.00≥ 15≥ 8
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย453.00≥ 15≥ 8
กายภาพบำบัด453.25≥ 15≥ 8
รวม180   
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์303.00≥ 15≥ 8
รวม30   
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ใช้คะแนน GAT และ PAT4 ประกอบการพิจารณา)
สถาปัตยกรรม302.50≥ 15 หรือ ≥ 8
การออกแบบอุตสาหกรรม302.50--
รวม60   

หน้าเว็บไซต์หลัก http://entry.wu.ac.th/detail.asp?mode=4

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า