7.07.2555

การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)จุฬาฯ ปีการศึกษา 2556


การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)จุฬาฯ ปีการศึกษา 2556
1. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัครnew2 (30 มิ.ย. 56)
===================================================================================================================
2. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด) (หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและสายการเรียนnew2 (30 มิ.ย. 56)   
===================================================================================================================
3. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556
(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัครnew2 (30 มิ.ย. 56)
===================================================================================================================
4. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556
(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัครnew2 (30 มิ.ย. 56)
====================================================================================================================
5. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556
(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัครnew2 (30 มิ.ย. 55)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า