7.10.2555

คำเตือน! ก่อนกรอกใบสมัครขอทุน จุฬาฯ - ชนบท


คำเตือน! ก่อนกรอกใบสมัครขอทุน จุฬาฯ - ชนบท

UploadImage

คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสารสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2556 ก่อนปิดรับสมัคร 13 กรกฏาคมนี้ !!!


น้อง ๆ ที่สนใจสมัครโครงการนี้ จำเป็นต้องอ่านรายละเอียดในประกาศและคำแนะนำให้เข้าใจ เพื่อประโยชน์ของตัวผู้สมัครเอง และจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในภายหลัง...

โครงการจุฬาฯ-ชนบท เป็นโครงการรับนักเรียนยากจนในชนบทที่เรียนดีและประพฤติดีให้มีโอกาสเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนอุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปกติ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระจายโอกาสให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสในชนบทได้เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนในชนบทได้ตื่นตัวและมีกำลังใจในการเรียนการสอน และเพื่อกระจายผู้มีความรู้ความสามารถระดับอุดมศึกษาไปยังท้องถิ่นในชนบท

เขตพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการจุฬาฯ-ชนบท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา

ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี อานาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ

ภาคตะวันออก ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว

จังหวัดตรัง และจังหวัดน่าน 
(จุฬาฯได้รับมอบหมายจากรัฐให้สนับสนุนจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง)

จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอำเภอแม่ริม 
(ซึ่งเป็นที่ตั้งพระตำหนักดาราภิรมย์ อันเป็นหน่วยงานของจุฬาฯ)

ทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย โดยจัดแบ่งสรรทุนการศึกษาเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ทุนประเภท ก จะได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่

1. ได้รับค่าอาหารและใช้จ่ายประจำเดือน ๆ ละ 4,000 บาท ปีละ 10 เดือน

2. ได้รับค่าอุปกรณ์การศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท

3. ได้รับค่าเครื่องแต่งกาย ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท

4. ได้รับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหอพักและค่ารักษาพยาบาล ตามความจำเป็นและประหยัด

ทุนประเภท ข จะได้รับเช่นเดียวกับทุนประเภท ก โดยยกเว้นค่าอาหารและใช้จ่ายประจำเดือน

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการจุฬาฯ-ชนบท

 วันนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องศึกษา

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า