7.05.2555

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ 150 ทุนทำวิจัยUploadImage

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ สำหรับเป็นทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 150 ทุน ภาคการศึกษาละ 75ทุนฯ ละ 5,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

1.1 เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ จากคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด

1.2 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับหรือเคยได้รับทุนการศึกษาวิจัย ในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งที่เป็นแหล่งทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย

1.4 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา

1.5 เป็นผู้ไม่เคยได้รับโทษหรืออยู่ระหว่างพิจารณาให้รับโทษทางวินัยนักศึกษาหรือโทษทางวิชาการ

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

ใบสมัครสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://gs.kku.ac.th/

3. กำหนดการยื่นขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน

ภาคการศึกษาต้น วันที่ 17 – 30 กรกฎาคม 2555

ภาคการศึกษาปลาย วันที่ 2 - 14 มกราคม 2556

การยื่นขอรับทุน

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน ให้กรอกข้อมูลการสมัครในระบบ (GSMIS) http://gsmis.gs.kku.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า