7.04.2555

อยากเป็นครูมืออาชีพ..ต้องอ่าน..รับถึง 9 ก.ค.นี้เท่านั้นโครงการผลิตครูมืออาชีพ กำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคมนี้เท่านั้น ฉะนั้น ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดจนอาจจะทำให้เราเสียโอกาสได้

น้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ต้องอ่านและเตรียมหลักฐานให้พร้อม แล้วสมัครด่วนเลย...


วัตถุประสงค์

    1.  เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

    2.  เพื่อผลิตครูมืออาชีพ ที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น

แนวทางการดำเนินงาน
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหารผลิตครูมืออาชีพ ได้มีนโยบายการดำเนินงานโครงการผลิตครูมืออาชีพ ดังนี้

    1. ปรับจำนวนการผลิต โดยกำหนดจำนวนการผลิตประมาณร้อยละ 30 ของอัตรากำลังการบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยในแต่ละปีของหน่วยงานที่จะบรรจุเข้ารับราชการได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

    2. ผลิตในรูปแบบการประกันการมีงานทำเพียงรูปแบบเดียว

    3. ไม่มีการจัดสรรงบดำเนินการ ให้กับมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันฝ่ายผลิต

    4. แนวทางการรับนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

        4.1 หลักสูตรครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) โดยรับเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4

        4.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (1ปี) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาตามความต้องการของ สพฐ. และ สอศ.

    5. การคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ให้จัดสอบแข่งขัน โดยให้โอกาสกับนิสิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเข้าสอบแข่งขันเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่เน้นสถาบันการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์โครงการ บรรจุเข้ารับราชการครู

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554 รูปแบบการประกันการมีงานทำ

    1. เกณฑ์คุณสมบัติ

        1.1 มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย มีคุณสมบัติ มีบุคลิกภาพดี คุณธรรม จริยธรรม

        1.2 ความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

        1.3 เป็นนิสิตนักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2554 ในสาขาวิชาที่โครงการฯ กำหนดจากความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูในแต่ละปี


    2. เกณฑ์การคัดเลือก

        2.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา (GPAX) 3 ปีการศึกษา (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 3) ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

        2.2  มีผลการเรียนในวิชาเอกสะสม (GPAX) 3 ปีการศึกษา (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 3) ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

        2.3  มีผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสม (GPAX) 3 ปีการศึกษา (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 3) ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

        2.4  ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการผลิตครูมืออาชีพ รูปแบบการประกันการมีงานทำ ดังนี้

               1)   นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ รูปแบบการประกันการมีงานทำ      รัฐจะไม่จัดสรรเงินทุนการศึกษาให้

               2)   เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา (GPAX) ผลการเรียนในวิชาเอกสะสม (GPAX) และผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสม (GPAX) ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ

               3)   เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องพร้อมทันทีที่จะรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่โครงการฯ กำหนด

               4)   หากยกเลิกไม่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

        2.5  ในกรณีที่จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินกว่าจำนวนที่โครงการฯ ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือก ซึ่งจะประกาศให้ทราบวิธีและแนวทางการคัดเลือกต่อไป

        2.6  กรณีที่เกิดปัญหา หรือมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการตามประกาศนี้ได้ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพพิจารณาดำเนินการอื่นๆ ได้ตามควรแก่กรณี

        2.7  การวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า