7.10.2555

รับตรง ม.มหาสารคาม 2556


จำหน่ายระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 
ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ 9 ก.ค. - 31 ส.ค. 55 (วันและเวลาราชการ) ราคาเล่มละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2555 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปี 2556
ช่องทางรับสมัคร
• โควตารับตรงทั่วประเทศ
• โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
• โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โควตารับตรงทั่วประเทศ
1. เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ภาคเรียน
4. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด 

โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
1 เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งจะต้องเป็นชนิดกีฬาที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ คณะสัตวแพทย์
ส่วนที่ 1   การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียน 4 ภาคเรียน และค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จำนวน 3 องค์ประกอบ คิดเป็น 100 % ประกอบด้วย
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คิดเป็น 20 %
2. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 30 %
3. คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT (ครั้งที่ 1/2556 สอบเดือนตุลาคม 2555) คิดเป็น 50 % 
( คำเตือน  ยังไม่ได้รับการรับรองจากสภาสัตวแพทย์นะครับ ปีก่อนปิดรับสมัครไป แต่ปีนี้กลับมารับอีกรอบ เหอะ ๆๆ  )

เอกสารแนะแนวทั้งหมด http://www.acad.msu.ac.th/2012/fileUpload/2012-07-06162551.pdf
เว็บไซต์หลัก http://www.acad.msu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า