>> กรุณาอ่านเกณฑ์และกำหนดการการรับสมัครก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัคร <<

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556
Download กำหนดการและขั้นตอนการสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เกณฑ์การรับนักศึกษา โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
หลังจากผู้สมัครกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว  ไม่ต้องส่งเอกสาร
เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบเท่านั้นให้ถือใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่คณะในวันสอบ
Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร/สั่งพิมพ์ใบสมัคร