7.19.2555

เกณฑ์คัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions 2556


เกณฑ์คัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions 2556


ปีนี้ เกณฑ์รับสมัครมาไวกว่าทุกปี คงเพราะมีการเปลี่ยนเกณฑ์คัดเลือก พวก GAT-PAT  
โดยตอนนี้ออกระเบียบการมาแล้ว 5 สถาบัน คาดว่าจะตามมาเรื่อยๆ ครับ

ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบกลาง(Admissions)ประจำปีการศึกษา 2556
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
14. มหาวิทยาลัยพะเยา
15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16. มหาวิทยาลัยมหิดล
17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21. มหาวิทยาลัยศิลปากร
22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า