7.17.2555

กสพท. แถลงคะแนน "โอเน็ต" ไม่ถึง 60 % หมดสิทธิ์สมัครสอบแพทย์


กสพท. แถลงคะแนน "โอเน็ต" ไม่ถึง 60 % หมดสิทธิ์สมัครสอบแพทย์

UploadImage

   วันที่ 16 ก.ค. ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ถ.ศรีอยุธยา น.พ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พร้อมด้วย น.พ.อาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และพญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท. แถลงข่าวหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบรับตรง ของกสพท.

พญ.บุญมี กล่าวว่า กสพท. เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 56 ในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. นี้ ทางเว็บไซด์ กสพท. www9.si.mahidol.ac.th และกลุ่มสถาบันแพทย์ที่ร่วมคัดเลือก โดยเป็นคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะทันตแพทย์ 5 สถาบัน รับประมาณ 1,421 คน แบ่งเป็น คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น รับ 20 คน คณะแพทย์ จุฬาฯ 200 คน คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่ 55 คน คณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ 65 คน คณะแพทย์ ม.นเรศวร 30 คน คณะแพทย์ ร.พ.รามาธิบดี ม.มหิดล 156 คน คณะแพทย์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 250 คน คณะแพทย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 180 คน คณะแพทย์ ม.สงขลาฯ 25 คน คณะแพทย์ วชิรพยาบาล กทม. 70 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 40 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า ชาย 60 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้าฯ หญิง 40 คน คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ 80 คน คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล 80 คน คณะทันตแพทย์ ม.เชียงใหม่ 25 คน คณะทันตแพทย์ ม.สงขลาฯ 20 คน และคณะทันตแพทย์ มศว 25 คน

พ.ญ.บุญมี กล่าวต่อว่า สำหรับปฏิทินการรับสมัครสอบ และการสอบจะรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ 1-31 ส.ค. ชำระเงินผ่านธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ทุกสาขา ภายในวันที่ 5 ก.ย. โดยผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครมาให้กสพท. แต่ต้องเก็บเอกสารที่อัพโหลดทั้งหมด เพื่อนำมาให้คณะ/สถาบัน ตรวจสอบภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครได้ 7 วันหลังวันชำระค่าสมัครจนถึงวันที่ 15 ก.ย. และต้องพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพื่อใช้แสดงก่อนเข้าห้องสอบ วันที่ 1 ต.ค.-10 พ.ย. สอบวิชาเฉพาะวันที่ 10 พ.ย. สอบวิชาการ 7 วิชา วันที่ 5-6 ม.ค. 56 หรือตามประกาศของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ภายในวันที่ 19 ก.พ. 56 สอบโอเน็ตตามประกาศของ สทศ.

พญ.บุญมี กล่าวอีกว่า ในปีนี้รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการเข้าศึกษานั้น ยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิม ประกอบด้วย คะแนนโอเน็ต 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยต้องได้คะแนนรวมเท่ากับหรือมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่คิดน้ำหนักคะแนน วิชาสามัญ 7 วิชา จัดสอบโดยสทศ. ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดยในแต่ละกลุ่มสาระวิชาจะต้องได้คะแนนเท่ากับ หรือมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ใช้ค่าน้ำหนักคะแนนรวม 70 เปอร์เซ็นต์ และวิชาเฉพาะ ใช้ค่าน้ำหนักคะแนนรวม 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ และประเมินแนวคิดทางจริยธรรม

“กสพท.ยังยืนยันเงื่อนไขที่ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านโอเน็ต มีคะแนนรวมเท่ากับหรือมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรณีผู้ที่ไม่สามารถเข้าสอบโอเน็ตและนำคะแนนโอเน็ต ปี 2555 มาแสดงได้ เช่น ผู้จบจากต่างประเทศ หรือ นักเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ต ไม่ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเคยสอบกสพท. มาแล้วทาง กสพท.จะเปิดโอกาสให้สมัครสอบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้โอกาสอีกครั้ง โดยกสพท.ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะนำผลการเรียนมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 60 เปอร์เซ็นต์ ของผู้สมัครที่ผ่านการสอบโอเน็ต ซึ่งที่ผ่านมากสพท. ถูกต่อว่ามากว่าตัดโอกาสนักเรียนทั้งชีวิต จึงได้ให้โอกาสมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งก็มีนักเรียนกลับมาสมัครจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อสอบแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์สักคน” ศ.พญ.บุญมี กล่าว

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า