7.09.2555

รับตรงโครงการ Active Recruitment วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 
รับสมัครนักศึกษาในโครงการ Active Recruitment
รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์หรือประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2555 ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
 
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และผลการเรียน ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจาณาจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อสอบสัมภาษณ์ และจะได้รับการแจ้งผลการคัดเลือกโดยตรงหลังจากการสอบสัมภาษณ์ประมาณ 2 สัปดาห์
 
การสมัครเข้าศึกษา
ผู้สมัครจะต้องส่งสำเนาแฟ้มสะสมผลงานพร้อมประวัติส่วนตัว และเอกสารรับรองผลการเรียน (ทางภาควิชาฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนเอกสารใดๆ ที่นักเรียนส่งมา) มายังภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยตรงผ่านทางไปรษยณีย์ไทย โดยจ่าหน้าซองถึง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี “โครงการ Active Recruitment” 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
 
ผู้ที่ได้รับการติดต่อให้เข้าสัมภาษณ์ จะต้องนำเอกสารต้นฉบับมาให้กรรมการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ Active Recruitment ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากนักศึกษาได้รับการคัดเลือกแล้ว
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2555 หรือมีผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวนที่กำหนด ผู้สมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์พิจารณาก่อน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณนงเยาว์ จำปาหอม โทร. 02-470-9388
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า