7.07.2555

การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)จุฬาฯ ปีการศึกษา 2556


การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ ปีการศึกษา 2556
====================================================================================================================
1. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด(เอกสารประกอบการสมัคร)new2 (26 มิ.ย.56)
====================================================================================================================
2. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษา
ในคณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)new2 (26 มิ.ย.56)
====================================================================================================================
3. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)new2 (26 มิ.ย.56)
====================================================================================================================
4. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
====================================================================================================================
5. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
====================================================================================================================
 6. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและ
วรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
====================================================================================================================
 7. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
====================================================================================================================
 8. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษา
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
====================================================================================================================
9. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
====================================================================================================================
10. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
====================================================================================================================
11. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียดnew2 (30 มิ.ย.55)
ผู้ที่สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ในโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) จะต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ส่วนผู้ที่สมัครโครงการอื่นมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์
====================================================================================================================
12. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
====================================================================================================================
13. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 
===================================================================================================================
14. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัครnew2  (30 มิ.ย. 56)
===================================================================================================================
15. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
====================================================================================================================
16. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด(เอกสารประกอบการสมัครnew2 (30 มิ.ย. 56)
====================================================================================================================
17. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศืลปะ
โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัครnew2 (30 มิ.ย. 56)  

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า