7.19.2555

รับตรง ม.ธรรมศสตร์ โครงการเรียนดี 56


รับตรง ม.ธรรมศสตร์ โครงการเรียนดี 56รับตรง ม.ธรรมศสตร์ โครงการเรียนดี 2556  ประกอบไปด้วย 7 โครงการ คือ

โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัว เกษตรกร หรือ ผู้ใช้แรงงาน หรือ ผู้ค้ารายย่อย หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายตามที่เกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด
-GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
- อยู่ในพื้นที่ 41 จังหวัดที่กำหนด (รายละเอียดในไฟล์แนบ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัว เกษตรกร หรือ ผู้ใช้แรงงาน หรือ ผู้ค้ารายย่อย หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายตามที่เกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ต้องอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด หรือ ชุมชนชาญเมือง หรือ เคหะชุมชนและต้องศึกษาอยู่ในระดับ ม.ปลาย สายสามัญ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงทพฯเท่านั้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่ศึกษาระดับ ม. 6 สายสามัญของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนคลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวทยาลัยรังสิต โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระบรมราชูปถัมภ์
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 3.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่ศึกษาระดับ ม. 6 สายสามัญ
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ลงเรียนสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ
- ผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกฯ ของมูลนิธิ สอวน. ใน 5 สาขา คือ คณิต คอม เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิปิกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (สสวท.)

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่ศึกษาระดับ ม. 6 สายสามัญ
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้าการอบรมคัดเลือก โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิปิกระหว่างประเทศ ของ สสวท.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

คุณสมบัติ


- ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในโรงเรียน หรือ สำเร็จการศึกษาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่กำหนด (รายละเอียดในไฟล์แนบ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย

คุณสมบัติ


- ทำกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียน หรือ นอกโรงเรียน โดยจะต้องมี เอกสารรับรองจากโรงเรียน หรือหน่วยงานที่ ทำกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า