7.11.2555

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 2556


โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 2556


 ด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และตรัง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
 • คุณสมบัติหลักของผู้สมัคร
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจะรับราชการได้เมื่อจบการศึกษา ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน การรับราชการจะต้องเข้าระบบการใช้ทุนตามระเบียบของทางราชการ
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556
  • มีประวัติความประพฤติดี
  • ไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต
  • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
   • มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และผู้ป่วย ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวนโดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้อง หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    • ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
    • ระดับการมองเห็นในตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 หรือ 20/40 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
   • มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับของการได้ยินสูงกว่า 40 dB ที่ความถี่ 500-2000 Hz และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่า 70% จากความผิดปกติทางประสาท และการได้ยิน (sensorineural hearing loss) ที่ได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
   • โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้
  •  รายละเอียดของโรคหรืออาการผิดปกติ ตลอดจนระดับความรุนแรงและการดำเนินโรค / อาการอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเป็นอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และวิธีการตรวจวินิจฉัย และเกณฑ์ในการพิจารณา จะกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์กรวิชาชีพ ซึ่งผู้สมัครสามารถขอรับข้อมูลได้จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  • ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 ใน 3 จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และตรัง
  • เกิด หรือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน 3 จังหวัดดังกล่าว ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ณ วันที่สมัครสอบคัดเลือก (ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 ถึง วันที่รับสมัครสอบคัดเลือก)
    *ทั้งนี้ในการใช้สิทธิ์เลือกสมัครในโควตาจังหวัดใดใน 3 จังหวัดดังกล่าว ให้ยึดถือภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน หรือสถานที่เกิดตามสูติบัตร
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2556 ตามโครงการพิเศษต่างๆที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว

 •  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

จำนวนรับเข้าศึกษา
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวน 48 คน จาก 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และตรัง ประกอบด้วย
 • นครศรีธรรมราช 20 คน
 • ภูเก็ต 15 คน
 • ตรัง 13 คน
 ทั้งนี้หากจำนวนโควตาการรับนักศึกษาของจังหวัดใดได้ไม่ครบตามที่กำหนดข้างต้น คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2556 จะพิจารณารับเพิ่มจากผู้สอบผ่านตามเกณฑ์จากจังหวัดอื่นที่ระบุไว้ข้างต้น

กำหนดการรับสมัครและการสอบ
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 11 กันยายน 2555
กำหนดการรับสมัครและการสอบ
กิจกรรมวัน/เดือน/ปี
1. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต11 กรกฎาคม - 11 กันยายน 2555
2. ชำระเงินค่าสมัคร และส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 11 กันยายน 2555
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน20 กันยายน 2555
4. สอบข้อเขียน
4.1 การสอบความรู้พื้นฐาน
4.2 การสอบวิชาเฉพาะ

14 ตุลาคม 2555
10 พฤศจิกายน 2555
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ
สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิต
ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
6. กิจกรรมค่ายวิชาการ สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิต7 - 10 ธันวาคม 2555
7. การประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย18 ธันวาคม 2555
8. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ และตรวจสุขภาพ (ตัวจริง และตัวสำรอง)ตามประกาศทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์
http://smd.wu.ac.th หรือ
http://www.wu.ac.th

วิธีการสมัคร
 รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 - วันที่ 11 กันยายน 2555
การชำระค่าสมัครและการส่งหลักฐานการสมัคร
 เมื่อสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วจะต้องพิมพ์ใบสมัครแล้วนำไปชำระเงินตามธนาคารที่ระบุไว้ในใบสมัคร ภายในวันที่ 11 กันยายน 2555 และจะต้องส่งหลักฐานการสมัครอันได้แก่
 • ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
 • สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (ส่วนที่เป็นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ซึ่งติดรูปถ่ายแล้ว)
 • หลักฐานประกอบการสมัคร
 มายัง ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 (วงเล็บมุมซองว่า ใบสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ภายในวันที่ 11 กันยายน 2555 (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

หลักฐานประกอบการสมัครและค่าสมัคร
 • รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
  (ให้ติดลงบนมุมขวาบนของใบสมัคร)
 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (ปพ.1:4) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 ชุด
 • สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดจากนายทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียมการสอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานและวิชาเฉพาะ เป็นเงิน 1,500 บาท
  หมายเหตุ
 • สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้คือ
  • ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์และร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ
  • ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพจิต
  รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
 • สำหรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว และรายงานตัวพร้อมทั้งทำสัญญาเข้าศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้คือ
  • ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันมอบตัว เป็นเงิน 10,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการปรับความรู้พื้นฐานการเรียน เป็นเงิน 2,000 บาท
  • ค่าจองหอพักของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 2,000 บาท
 สำหรับค่าธรรมเนียมการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ กิจกรรมค่ายวิชาการ ทดสอบสุขภาพจิต ยืนยันสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการปรับความรู้พื้นฐานการเรียน จองหอพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เมื่อนักเรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 10,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 
 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 075-673101-5 (ในวันและเวลาราชการ)

หน้าเว็บไซต์หลัก     http://entry.wu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า