4.13.2558

รับตรง58 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร 7 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2558


1.หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ 
           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) จำนวน 100 คน
                
2.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
           1.   เป็นผู้มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
           2.   เป็นผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
           3.   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
           4.   เป็นผู้ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นคนวิกลจริต
           5.   เป็นผู้มีความพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาอย่างเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดทุกประการ
           6.   ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดโดยลหุโทษ
           7.   ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัย

3.คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
           1.   คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00 
           2.   มีผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
           3.   มีผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป GAT และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ PAT1 รหัสวิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จัดสอบโดยสถาบันการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งผลการสอบนั้นยังไม่หมดอายุการใช้คะแนนยื่นในการสมัคร (คะแนน GAT และ PAT มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบในครั้งนั้น)
          
หมายเหตุ : 1. ทางโครงการฯ รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
                
2. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
                คัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว
                จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนิสิตทันที


4.  การสมัครและอัตราค่าสมัคร 
            1.   รับสมัครทางเว็บไซต์ http://dsil.flas.kps.ku.ac.th/quota2015/home.php
            2.   อัตราค่าสมัครคนละ 300 บาท โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่านระบบ โดยหลังจากยืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้ว ระบบรับสมัครจะส่งใบแจ้งหนี้ผ่านทาง E-mail ของผู้สมัครตามที่ระบุในใบสมัคร
ออนไลน์ หลังจากนั้นให้ผู้สมัครนำใบแจ้งหนี้ไปชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ เมษายน ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า