4.13.2558

รับตรง58 โครงการที่คณะดำเนินการเอง ม.มหาสารคาม

รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2558
ปล. อันนี้เอามาจากหน้าหลัก http://www.acad.msu.ac.th/Project-fac.php
คณะ/วิทยาลัยชื่อโครงการหมายเหตุ
คณะแพทยศาสตร์โครงการแพทยศาสตร์บัณฑิต 
โครงการรับตรงคณะ (เวชกิจฉุกเฉิน) 
คณะเภสัชศาสตร์โครงการช้างเผือกภาคอีสาน 
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
คณะพยาบาลศาสตร์โครงการช่อดอกปีบ
โครงการแววผู้นำ
โครงการเส้นทางใหม่วิชาชีพพยาบาล
โครงการสู่วิชาชีพพยาบาลสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
คณะวิทยาศาสตร์โครงการเพชรราชพฤกษ์
โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถทางหุ่นยนต์ 
โครงการสนับสนุนการ จัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน ร.ร.(วมว.) 
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ 
คณะวิทยาการสารสนเทศโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ 
คณะการบัญชีและการจัดการ
โครงการ ACC.BIZ.-SMART
โครงการรับตรงทั่วประเทศ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมโครงการรับตรง รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โครงการ V to U(Vocational college to University Project) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โครงการส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ 
โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านภาษา 
วิทยาลัยการเมืองการปกครองโครงการ Copag One 
คณะศึกษาศาสตร์โครงการเพชรเสมา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์โครงการเพชรพระพิฆเนศวร 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์โครงการศิษย์ก้นกุฏิ 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์โครงการเด็กเรียนดีใจรักวัฒนธรรม 
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า