7.02.2555

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัคร สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรีใบที่ 2)


ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัคร สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรีใบที่ 2)

UploadImage


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรีใบที่ 2)
ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2555 

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับ
 
               หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรีใบที่ 2)  จำนวน 20 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
-   มีสัญชาติไทย
 
-  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้   รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
-   มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 
-   ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
ตั้งแต่บัดนี้-วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
4. กำหนดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
                   วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 ทางเว็ปไซต์www.mfu.ac.th
 
สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ
 
                   วันพฤหัสบดีที่ 6  กันยายน 2555
 
สถานที่สอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร
 
เวลา 13.30 น.–14.00 น.   ลงทะเบียน ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
 
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ์
 
สถานที่สอบคัดเลือกจังหวัดเชียงราย
 
เวลา 13.00 น.–13.30 น.   ลงทะเบียน ณ ส่วนรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม C1 ห้อง 108
 
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ์ (Tele-Conference)

 
สามารถดูรายลัเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=6298

 
สามารถ Download ใบสมัครและใบเทียบโอนหน่วยกิจได้จากไฟลืแนบด้ายล่างครับ
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า