5.04.2555

รับเข้าเรียน รร.การไปรษณีย์ ปี 55 ชาย 45 คน หญิง 25 คนด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษษ 2555ระยะเวลาการศึกษษ 1 ปี จำนวน 70 คน โดยแยกเป็น เพศชาย 45 คน และเพศหญิง 25 คน ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อัตราเงินเดือน 8,060 บาท จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้
คุณวุฒิการศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 การศึกษานอกโรงเรียน (แผนการเรียน วิทย์- คณิต หรือ ศิลป์) เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว (เพศชาย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สัญาชาติไทย
 2. เพศหญิง โสด เพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว
 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2530 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2538)
 4. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 5. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
 6. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือโรคต่อไปนี้
  • โรคเรื้อน
  • วัณโรคในระยะอันตราย
  • โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  • โรคยาสเพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
 7. ไม่ เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากกงานไว้ก่อนหรือต้องคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท
 8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 9. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงจากหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท
 11. ไม่เคยถูกลงโทษให้อก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ
การสมัครสอบ
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ในเวลาทำการ) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.com หรือขอรับใบสมัคร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (เวลาทำการ)
ดยในวันสมัครผู้สมัครต้องเตรียมค่าสมัครสอบ/หลักฐานประกอบดังนี้
 1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป 
 3. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 250 บาท (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ และผังที่นั่งสอบ วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ทางเว็บไซต์www.thailandpost.com
การสอบคัดเลือก
 1. วิชาที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • การทดสอบทัศนคติ และ
 2. การสอบสัมภาษณ์เมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบข้อเขียน กำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบ วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพ ฯ ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2555Credit  http://www.meedee.net/magazine/edu/study-opportunity/11901

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า