5.15.2555

โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เชียงใหม่โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เชียงใหม่                          ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายดําเนินการโครงการเรียนล่วงหน้าเพื่อ พัฒนากําลังคนให้มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึง ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็ นการกระต้นุ ส่งเสริมตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทิศ ทางที่เหมาะสมและตรงต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศเพื่อให้การดําเนินการ ดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์คณะวิทยาศาสตร์จึงประสงค์จะรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้า
โครงการเรียนล่วงหน้าตามรายะเอียดดังต่อไปนี้
๑.  คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1)  เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่๖มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๕ อยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
              ? มีผลการเรียนเฉลี่ย๔ภาคการศึกษาไม่ตํ่ากว่า๓.๕๐
              ? ได้ลําดับขั้นวิชาคณิตศาสตร์ ๔หรือ A ทุกภาคการศึกษา (๔ภาคการศึกษา)

รับสมัคร วันพุธที่ ๑๖พฤษภาคม-  วันจันทร์ที่ ๔มิถุนายน๒๕๕๕ 
              

รายละเอียด  สมัครโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2555
ใบสมัครโครงการเรียนล่วงหน้า(ทดสอบเบื้องต้น) ปี 2555


 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า