5.24.2555

รับตรงเพิ่มเติม TEP-TEPE วิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์


โครงการหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณั ฑติสองสถาบนั (TEP) และโครงการหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณั ฑติภาคภาษาองักฤษ แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์(TEPE) รับสมัครนักศึกษาใหม่รอบเพิ่มเติม รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16-30 พฤษภาคม 2555
กำหนดการการรับสมัครคัดเลือกตรงของโครงการฯ (เพิ่มเติม) สามารถเลือกได้3วิธีดังนี้
1. ยื่นผลการเรียนดี
2. ยื่นคะแนนมาตรฐาน
3. สอบข้อเขียน
รายละเอียดทั้งหมด http://www.tu.ac.th/default.tu/doc/Admission2012.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า