กำหนดการการรับนักศึกษา รอบหลัง ADMISSION

เกณฑ์การรับนักศึกษา แยกตามคณะ ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Download เกณฑ์การรับสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

Download เกณฑ์การรับสมัคร คณะวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

Download เกณฑ์การรับสมัคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Download เกณฑ์การรับสมัคร โควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Download เกณฑ์การรับสมัคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Download เกณฑ์การรับสมัคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

Download เกณฑ์การรับสมัคร โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
- – - – - – - – - – - – - – - - – - – - – - – - – - – - – - - – - – - – - – - – - – - – -  – - – - – - - – - – - – -
กรุณาอ่านกำหนดการ และเกณฑ์การรับสมัครก่อนเข้าระบบรับสมัคร
Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร