5.23.2555

ด่วน รับตรงด้วยวิธีพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร ม.ขอนแก่น 2555


 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และมีศักยภาพสูง จึงได้มีนโยบายที่จะขยายโอกาส และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือการจัดการศึกษา ที่เป็นกระบวนการสอนตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน (Home School) ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรับนักเรียนดังกล่าวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2555  รับสมัคร  22-25 พฤษภาคม 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า