5.18.2555

รับสมัครนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี


ขณะนี้ ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2555
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
สาขาวิชาที่เปิดคือ สาขาศิลปกรรมประยุกต์ แบ่งเป็น
วิชาเอกทัศนศิลป์ประยุกต์ และ วิชาเอกออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ข้อดี และสิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียน
- มีงานให้ทำระหว่างเรียน (รายได้พิเศษ) มีสถานประกอบการมาลงทุน
- นักศึกษามีสิทธิ์กู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้
- ตำราเรียน (หนังสือ+สมุด) ฟรีตลอดทั้งหลักสูตร
- เรียนในห้องเรียนใหม่ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ใหม่ๆที่ทันสมัย
- ได้เรียนกับคณาจารย์จากหลากหลายสถาบัน ได้แก่ ศิลปากร มศว และอื่นๆ ซึ่งเหล่าคณาจารย์มีชื่อเสียง ได้รับรางวัลมากมาย และมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสมารถ และความดูแลเอาใจใส่นักศึกษา

                ผู้สมัครเรียนในภาคปกติทางมหาวิทยาลัยได้มีโครงการ "สวัสดิการเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระดับปริญญาตรี" โดยมีรายละเอียดดังนี้
               1. มีหอพักให้อยู่ฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี
               2. ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้าฟรี
               3. อาหาร 3 มื้อฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี
               4. ตำราเรียน(หนังสือ+สมุด)ฟรีตลอดทั้งหลักสูตร
               5. นักศึกษามีสิทธิ์กู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนก หรือผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัครหรือการศึกษาอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
                               

                               อ.กฤษณะ 0831218539

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า