5.23.2555

มจพ.วิทยาเขตระยอง รับตรงเรียนปริญญาตรีเพิ่มเติมUploadImage

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555 โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

คุณสมบัติ

- ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) โปรแกรมวิทย์-คณิต และต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) 6 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2.50

- ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2554ด้วยการ “ให้ออก”

หลักสูตรที่รับสมัคร

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม...)

1.1 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
- แขนงวิชาแม่พิมพ์ (TDET)

1.2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PoET)

1.3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ENET)

การรับสมัคร

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 23 ถึง 29 พฤษภาคม 2555

รายละเอียด
http://www.admission.kmutnb.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า