4.22.2555

มหาวิทยาลัยบูรพา

1.ระเบียบการรับบุคคลเข้าศึกษา ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
   - ระเบียบการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด คลิกที่นี่ (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
   - ระเบียบการรับตรงทั่วประเทศ คลิกที่นี่ (ฉบับเปลี่ยนแปลง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย

ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด คลิกที่นี่
กำหนดการสอบสัมภาษและตรวจร่างกาย รับตรง 12 จังหวัด

ประเภทรับตรงทั่วประเทศ คลิกที่นี่
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รับตรงทั่วเทศ 

โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย
ปฏิทินการคัดเลือก คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คลิกที่นี่
สถานที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คลิกที่นี่ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะการแพทย์แผนไทยฯ
ประเภทรับตรง 11 จังหวัด ปีการศึกษา 2555
ระเบียบการ กำหนดการ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คลิกที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต หลักสูตรเทียบโอน
สำหรับผู้ที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1
และ (ภาคปกติมีิเฉพาะสาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2555
ระเบียบการ กำหนดการ คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555
ระเบียบการ กำหนดการ คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ปีการศึกษา 2555
ระเบียบการ กำหนดการ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคพิเศษ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
ปีการศึกษา 2555
ระเบียบการ กำหนดการ คลิกที่นี่การอ่านไฟล์เอกสาร PDF จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
Download Programe Click here>>

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า