4.24.2555

รอบหลัง Admission ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดแล้วเกณฑ์คัดเลือก รอบหลัง Admission 


เปิดรับสมัครวันที่ 23 เมษายน - 8 มิถุนายน 2555 
(เฉพาะสายวิทยาศาสตร์รับสมัครถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555)


1.  ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ โดยนำผลคะแนนสอบ O-NET วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ตามองค์ประกอบค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้  


ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)


O-NET
GAT
PAT
คณะสาขาวิชา
GPAX
รหัส 01-08
รหัส 85
รหัส 72
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบำบัด / คณะการแพทย์แผนจีน
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
20
30
20
PAT 2 = 30
กำหนด คะแนนขั้นต่ำ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ จะต้องได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละคณะวิชา ดังนี้


คณะวิชา
คะแนน O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า
1.คณะพยาบาลศาสตร์
25
2.คณะเภสัชศาสตร์
ปิดรับสมัครรอบหลัง Admission
3.คณะเทคนิคการแพทย์
25
4.คณะกายภาพบำบัด
25
5.คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
20
6.คณะการแพทย์แผนจีน
25

2.  ผู้ที่สมัครคณะอื่นๆ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 

1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครผ่านระบบ Internet เมนู "สมัครเรียน ออนไลน์" หรือ
    "คลิกที่นี่" และปฎิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่กำหนด (ข้อมูลการสมัคร/ข้อมูลส่วนตัว/
    แบบสอบถาม)
2. การเลือกคณะสาขาวิชา สามารถเลือกได้ 4 อันดับ ทุกคณะสาขาวิชา
3. ก่อนบันทึกข้อมูลการสมัครให้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนทำการ
    บันทึก มิฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้
4. พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย
    เพื่อนำไปยื่นสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
    4.1  สมัครด้วยตนเอง           ชำระค่าสมัคร 500 บาท สมัครได้ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์
           ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ได้ที่
แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารอำนวยการ ชั้น 1
เลขที่ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1711-1718
    4.2  สมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะสอบข้อเขียนเท่านั้น)           ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทย จากนั้น
           ให้จัด
ส่งใบรายงานผลการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ไปยัง
แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนน บางนา-ตราด กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
กรุณาระบุเลขที่สมัคร ไว้บนหน้าซองจดหมายด้วย ภายในวันที่กำหนด
(ถือเอาวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

**หลักจากส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ส่งแบบ EMS เท่านั้น) รอ 3-4 วันทำการ**
จึงค่อยตรวจสอบสถานะการสมัคร มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า