4.09.2555

โควตาโครงการพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2555 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโครงการพิเศษ ระหว่าง 5 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2555  จำนวน 3 คณะ ดังนี้
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์   4o คน  จำนวน 6 สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล             สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
     1.1) ใช้ GPAX  (ค่าน้ำหนัก 30% ) และ PAT 3 (ค่าน้ำหนัก 70% )  ==> click เลือก โควตาโครงการพิเศษ ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา
     1.2) สำหรับผู้ไม่มีคะแนน PAT 3 ให้เข้ารับการทดสอบข้อเขียนทางวิชาการเพิ่มเติม  ==> click เลือก โควตาโครงการพิเศษ (กลุ่มทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ) ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา
2) คณะนิติศาสตร์    80 คน 
     2.1) ใช้ GPAX (ค่าน้ำหนัก 50% ) และ PAT 1(ค่าน้ำหนัก 50% )   ==> click เลือก โควตาโครงการพิเศษ ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา
     2.2) ถ้าไม่มีคะแนน PAT 1 ให้ใช้ GPAX (ค่าน้ำหนัก 40% ) และ คะแนนกลุ่มสาระวิทย์/คณิต/อังกฤษ (สำหรับสายวิทย์) (ค่าน้ำหนัก 40% ) และคะแนนสอบสัมภาษณ์ 20%  ==> click เลือก โควตาโครงการพิเศษ (กลุ่มสายวิทย ใช้คะแนนกลุ่มสาระ) ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา
     2.3) ถ้าไม่มีคะแนน PAT 1 ให้ใช้ GPAX (ค่าน้ำหนัก 40% ) และ ไทย/สังคม/อังกฤษ (สำหรับสายศิลป์) (ค่าน้ำหนัก 40% ) และคะแนนสอบสัมภาษณ์ 20% ==> click เลือก โควตาโครงการพิเศษ (กลุ่มสายศิลป์ ใช้คะแนนกลุ่มสาระ)  ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา
3) คณะรัฐศาสตร์     60 คน (การปกครอง 20 คน, การปกครองท้องถิ่น 20 คน และการบริหารองค์การ 20 คน)
      2.1) ใช้ GPAX (ค่าน้ำหนัก 50% ) และ PAT 1(ค่าน้ำหนัก 50% )  ==> click เลือก โควตาโครงการพิเศษ ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา     
      2.2) ถ้าไม่มีคะแนน PAT 1 ให้ใช้ GPAX (ค่าน้ำหนัก 40% ) และ คะแนนกลุ่มสาระวิทย์/คณิต/อังกฤษ (สำหรับสายวิทย์) (ค่าน้ำหนัก 40% ) และคะแนนสอบสัมภาษณ์ 20%  ==> click เลือก โควตาโครงการพิเศษ(กลุ่มสายวิทย์ ใช้คะแนนกลุ่มสาระ) ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา     
      2.3) ถ้าไม่มีคะแนน PAT 1 ให้ใช้ GPAX (ค่าน้ำหนัก 40% ) และ ไทย/สังคม/อังกฤษ (สำหรับสายศิลป์) (ค่าน้ำหนัก 40% ) และคะแนนสอบสัมภาษณ์ 20% ==> click เลือก โควตาโครงการพิเศษ (กลุ่มสายศิลป์ ใช้คะแนนกลุ่มสาระ) ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ
2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้ GPAX ปวช. 6 ภาคเรียน หรือ
3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ GPAX ปวช. 6 ภาคเรียน หรือ
4) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
 
*** ผู้สมัครที่สนใจสมัครโควตาโครงการพิเศษโปรดเลือกสมัครเพียง 1 รายการเท่านั้น เพื่อรักษาสิทธิ์ในการสมัครของท่านในการเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามขั้นตอน *** 
 
***  สำหรับผู้สมัครที่ได้สมัครโควตารับตรงอื่น ๆ ที่เปิดรับไปแล้วนั้น และมีความประสงค์จะสมัครโควตาโครงการพิเศษสามารถทำการสมัครเพิ่มเติมได้ ***

รับสมัคร http://www.entry.ubu.ac.th/register/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า