4.22.2555

รวมเว็บไซต์ คณะ/วิทยาเขต ม.บูรพา

รวมเว็บไซต์ คณะ/วิทยาเขต  ม.บูรพา


    คณะแพทยศาสตร์
    คณะพยาบาลศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์
    คณะสหเวชศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะวิทยาการสารสนเทศ
    คณะศึกษาศาสตร์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะศิลปกรรมศาสตร
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
    คณะโลจิสติกส์
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการฯ
    วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    วิทยาลัยนานาชาต
    วิทยาเขตฯ จันทบุรี
    วิทยาเขตฯ สระแก้ว

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า