4.23.2555

คณะดุริยางคศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี มอบ 40 ทุนเรียนป.ตรีUploadImage
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา
ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2555  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 สมัครพร้อมสัมภาษณ์พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท จำนวน 40 ทุน จนสำเร็จการศึกษารับสมัครผู้จบ ม.๖, ปวช.,ปวส., หรือเทียบเท่า เข้าเรียนระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการดนตรี

  สาขาที่รับ 5 แขนงวิชา 

  1.การแสดงดนตรี( Music Performance) -ดนตรีไทย -ดนตรีสากล –ดนตรีพื้นบ้าน

  2.การแต่งและผลิตงานดนตรี ( Composition &Music Production )

  3.วิศวกรรมดนตรี( Music Engineering)

  4.ธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรี( Music Business & Industrial)

  5.ดนตรีชาติพันธุ์วิทยาประยุกต์(Applied Ethnomusicology)


 •การแสดงดนตรี( Music Performance)

               ศึกษาและพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีในทุกๆ ด้าน การแสดง คอนเสิร์ต เป็นนักดนตรีที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในสังคม

 •การแต่งและผลิตงานดนตรี( Composition & Music Production )

              เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลิตงานเพลงที่มีคุณภาพออกสู่สาธารณะชน เพลงประกอบภาพยนตร์ เพลงประกอบการแสดงต่างๆ รวมทั้งผลงานเพลงของตัวเอง

  •วิศวกรรมดนตรี( Music Engineering)

               เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตงานดนตรี ในห้องบันทึกเสียง เรียนรู้หน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆ การอัดเสียง การมิกเสียง

 •ธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรี( Music Business & Industrial)

               ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานในด้านธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจในด้านดนตรี รวมทั้งด้านการผลิต อุตสาหกรรมดนตรีต่างๆ

 •ดนตรีชาติพันธุ์วิทยาประยุกต์(Applied Ethnomusicology)

                ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีในท้องถิ่น รวบรวม พัฒนา อนุรักษ์ เผยแพร่ ดนตรีที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ มิให้สูญหายไปจากสังคมไทย


 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.จบการศึกษาชั้น ม.๖, ปวช., ปวส., หรือเทียบเท่า

 2.รักดนตรีและเล่นดนตรีเป็นทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้าน

 3.มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ

 4.มีความพร้อมและความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคาร 11

โทรศัพท์ 02-8006800-5 ต่อ 127 หรือมือถือ 0849443988 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

เว็บไซต์ www.bkkthon.ac.th/musics

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า