4.03.2555

รับตรง วิทยาการคอมพิเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ก กำแพงแสน


การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
ด้วยโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ทั้งหมดจำนวน  80 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดสอนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อสนองความต้องการของประเทศในการมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้อยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด
2) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีงานทำแล้วในเขตภูมิภาคตะวันตก
3) เพื่อเป็นการให้บริการทางการศึกษาแก่ชุมชน และได้ใช้ทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในสถานศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นบุคคลที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2)  หากอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องมีหลักฐานได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย
3) เป็นผู้ที่มีผลการสอบ O-NET ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และผลการสอบอื่นจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
4) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคัดมอบทุนสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
           คุณสมบัติทั่วไป
           1.เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
           2.สัญชาติไทย
           3.เป็นผู้ที่มีผลการสอบ ONET ได้แก่วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และผลการสอบ GAT และ PAT1 PAT2 
           4.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
           5.เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
           หลักฐานการสมัคร
           1.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
           2.สำเนาวุฒิการศึกษา(ใบรบ.)จำนวน 1 ชุด
           3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
           4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
           5.สำเนาใบแจ้งผลการสอบ ONET และ GAT PAT จำนวน 1 ชุด
           6.สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ชุด
           ทุนการศึกษา
           -สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไม่ต่ำกว่า 3.00 ได้รับทุนวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อรุ่น
           -สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนระดับ A จำนวน 5 รายวิชา(ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต)จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 18,000 บาท ในภาคการศึกษาต่อไป
           -การประกันอุบัติเหตุ
           -ทุนช่วยงาน
           สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ อาคาร 11 ชั้นที่ 1 โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หรือดูรายละเอียดได้ที่เวบไซต์ http://it.flas.kps.ku.ac.th หรือ http://www.flas.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-3435-2360,0-3428-1105-6 ต่อ 7327 (คุณพรพรรณ เล้าสมบูรณ์,คุณทิพย์วารี พึ่งนุสนธิ์) 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า