4.16.2555

รับตรง วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรีควบโท ม.นเรศวร 2555


มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาให้มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการพิเศษระบบรับตรง ระดับปริญญาตรี ควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาสรีรวิทยา จำนวน 20 คน
คุณสมบัติ  
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ำกว่า 3.5  ต้องสำเร็จการศึกษาสายวิทย์
ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเช่น ตาบอดสี

เกณฑ์การคัดเลือก
GPAX  20%  GAT 30%  PAT2  50 %
รับสมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
รับสมัครด้วยตนเอง วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า