4.25.2555

โควตา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2555คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบโควตาประจำปีการศึกษา 2555  มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนรับเข้าศึกษา สาขาละ 10 คน
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาศิลปะอุตสาหกรรม
สาขาวิชาออกแบบสนเทศสามมิติ
สาขานิเทศศิลป์
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
สาขาวิชาภารถ่ายภาพ
สาขาจิตรกรรม สาขาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์
คุณสมมบัติ
ก เป็นผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยคะแนนเฉลี่ยนสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
ข  เป็นผู้ที่ได้ทำการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตรื แบบรับตรประจำปีการศึกษา 2555
ค เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1 เป็นบุตร ของข้าราชการ พนักงาน  ของ ลาดกระบัง  หรือ
2 เป็น บุตร ของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจาก ลาดกระบัง หรือ
3 เป็นบุตร หรือ หลาน ( หรือหลานสืบสุกล อันได้แก่ หลานปู่,ย่า,ตา,ยาย เท่านั้น ) ของผู้ทีคุณูปการต่อ ลาดกระบัง หรือ ประเทศชาติ
4 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่ต้องการศึกษาเช่น ทางศิลปะ หรือ ทางการแสดง หรือ ทางดนตรี โดยจะต้องได้รับรางวัลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับชาติ หรือ นานาชาติ  หรือ
5  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนที่มีความความร่วมมือทางวิชาการกับลาดกระบัง
รับสมัครด้วยตนเอง  30 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2555
รายละเอียดทั้งหมด http://www2.reg.kmitl.ac.th/uploads/PDF_2012-04-23_12-13-10_SUMEuH.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า