4.23.2555

โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬาและด้านกิจกรรม ม.พะเยา


            UploadImage

------ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ----------

1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
สายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้าย
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ
น่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis)
หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
6) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอัน
กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนขอสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
8) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป
9) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต

------- หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ ---------

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬาและด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
จำนวนรับ 30 คน
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาพลศึกษา) (คู่ขนาน)
จำนวนรับ 20 คน

-----------  การรับสมัครเข้าศึกษา ----------------

     สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2555  โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัคร  พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท  โดยจ่ายเป็นตั๋วแลกเงินได้ทุกธนาคาร หรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยพะเยา ณ เคาเตอร์มหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง งานรับเข้า กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555  (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

     หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและด้านกิจกรรมปีการศึกษา 2555”)

      หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าสมัคร
เอกสารประกอบข่าว :

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า