4.19.2555

รับตรง แพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรายละเอียดในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
การแพทย์แผนจีน ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รับสมัครและชำระเงินถึงวันที่ 20 เมษายน  2555
ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดดังนี้

1. ข้อควรปฏิบัติในการสมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่าน Internet www.chandra.ac.th ได้ทั้งภายนอกมหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัย
โดยให้ข้อมูลตามความจริง เพื่อประโยชน์ในการนำส่งข้อมูลแก่ สกอ. และ กองทุนกู้ยืม
1.2 ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ(ค่าบริการ 10 บาท) เริ่มรับชำระ 15 มีนาคม 2555
1.3 ผู้สมัครเลือกสมัครได้ครั้งละ 1 สาขา
1.4 สมัครได้ตามวัน - เวลาที่กำหนด โดยยังไม่ใช้หลักฐานการศึกษา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นต้นไป
2.2 วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานราชการรับรองวิทยะฐานะ
2.3 กรณี ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้านาม วัน,เดือน,ปีเกิด ในวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้แนบเอกสารการเปลี่ยนแปลงมาด้วย
2.4 ประกาศรับสมัคร (pdf)

3. การสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
ผู้สมัครต้องมาสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ดังนี้
สอบข้อเขียน เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การทดสอบสุขภาพจิต การสัมภาษณ์อาจมีทดสอบทักษะการอ่าน การฟัง
บุคลิกภาพ ตามแต่เห็นสมควร ดูกำหนดการจากประกาศรับสมัคร
3.1 ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครโปรแกรมละ 200 บาท หากไม่นำมาผู้สมัครต้องชำระเงินใหม่
3.2 ใบสมัครโดยพิมพ์จากอินเตอร์เน็ตเมื่อสิ้นสุดการสมัคร และนำติดตัวมาในวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
3.3 หลักฐานการศึกษา เช่น ใบ รบ. ทรานสคริปท์ ติดตัวมาในวันสอบสัมภาษณ์
3.4 หลักฐานประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น กิจกรรม แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น 
หน้าเว็บไซต์หลัก http://ora.chandra.ac.th/chidoc/

คำเตื่อนในอดีต หลักสูตรนี้มีข่าวไม่ดีเยอะเรื่องคุณภาพ   http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000183762
 อาจารย์ นศ.ผู้ปกครองสุดทน! ร้อง ศธ.-สกอ.ปลดคณบดีวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก มรภ.จันทรเกษม ชี้ชัดบริหารงานพลาด ข่มขู่ ดูหมิ่นผู้ใต้บังคับบัญชา คุณภาพนศ.แพทย์ตกต่ำสุดขีด ประเมินรั้งที่โหล่ ปล่อยนศ.เคว้งไร้ที่ฝึกงาน พบส่อทุจริตฮุบเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ระบุพนักงานแห่ลาออกเพียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (มจษ.) จำนวนหนึ่งได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อถอดถอน ดร.นฤมล พลายงาม คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มจษ.ออกจากตำแหน่งโดยมี ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ ผู้ช่วย รมว.ศธ.รับหนังสือแทน

แหล่งข่าวรายหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนผู้เข้ายื่นหนังสือ กล่าวว่า ตั้งแต่ที่ ดร.นฤมล เข้ามารับตำแหน่งคณบดี ก็มีปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการบริหารงานในหลายประเด็น ทั้งการใช้อำนาจข่มขู่ ใช้วาจาเสียดสี ดูหมิ่นผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลให้การดำเนินงานขอหน่วยงานถดถอย ดูได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากปีที่ผ่านๆ มา วิทยาลัยจะได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีตลอด อีกทั้งผลการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก็ยกย่องให้หลักสูตรแพทย์แผนจีน ของวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่มีการบริหารงานที่มีคุณภาพและเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย แต่ผลประเมินภายในล่าสุดปี 2553 กลับได้คะแนนในระดับต่ำสุดของในมหาวิทยาลัย คือ 1.64 คะแนน ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อวิทยาลัยอย่างมาก แต่ ดร.นฤมล กลับเพิกเฉยต่อการปรับปรุงคุณภาพ

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ยังพบการบริหารการเรียนการสอนที่บกพร่อง โดย ดร.นฤมล ไม่สนใจดำเนินการจัดหาสถานที่ฝึกงานภายในประเทศให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา ตามหลักสูตรแพทย์แผนจีน ซึ่งที่ผ่านมาสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 5 จะต้องไปฝึกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ประเทศจีน เป็นเวลา 1,000 ชั่วโมง และฝึกงานในสถานพยาบาลไทยอีก 1,000 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 แต่กลับไม่ดำเนินการจัดหาแหล่งฝึกงานให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา ทำให้นักศึกษา ปี 5 กว่า 30 คน ต้องฝึกงานในสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ขาดโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ นอกจากนี้ยังพบการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตอีกหลายเรื่อง เช่น มีการออกใบเสร็จรับเงินด้วยตัวเองโดยไม่ใช้ใบเสร็จของมหาวิทยาลัย และไม่นำเงินเข้าหน่วยงาน หรือมีการตั้งงบในหลายโครงการที่สูงเกินจริง เป็นต้น อีกทั้งยังพบการแต่งตั้งบุคลากรที่ขาดคุณสมบัติ เข้าทำงานในหน้าที่สำคัญอีกด้วย

“ขณะนี้มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกแล้ว 16 คน เพราะทนต่อการบริหารงานและถูกบีบบังคับของคณบดี ไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตัวแทนนักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครองได้เคยยื่นเรื่องร้องเรียนไปกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วหลายครั้ง แต่กลับไม่ได้รับการแก้ไขเลย จึงต้องมาร้องเรียนต่อ รมว.ศธ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้พิจารณาถอดถอน ดร.นฤมล ออกจากตำแหน่งคณบดีต่อไป” แหล่งข่าว กล่าว 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า