4.16.2555

สำนักปลัดสธ.รับสมัครทุนม.6 เรียนวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) โครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ถึง 20 เม.ย.55

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีโควตาให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
2. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
5. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2555 และไม่เป็นภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2521

คุณสมบัติด้านการศึกษา
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ และครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.)
(1.1) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 2533) ในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้รวมวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 2) 25 หน่วยการเรียน หรือวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 3) 21 หน่วยการเรียนคณิตศาสตร์ (โครงสร้าง 1) 15 หน่วยการเรียน และภาษาอังกฤษ 12 หน่วยการเรียน
(1.2) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(1.3) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนตามข้อ 1 วงเล็บ 1.1 วงเล็บ หรือวงเล็บ 1.2 สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่า หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 และ GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.00

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3X4 ซม. จำนวน 2 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร และต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร พร้อมสำเนาภาพถ่าย และหากสมัครโดยใช้คุณสมบัติบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ที่สมัคร ให้นำทะเบียนบ้านพร้อมสำเนามาแสดงด้วย
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสำเนาภาพถ่าย
4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร พร้อมสำเนาภาพถ่าย
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)

การสมัคร
สมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้าน

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า