4.02.2555

โควตาพื้นที่เกาะและชายแดน สถาบันพระบรามราชชนก
ผู้ที่มีภูมิลำเนา หรือบิดาหรือมารดามีภูมิลำเนา ดังนี้
๏ หมู่ 1 เกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง หรือ
๏ หมู่ 2 บ้านเกาะช้าง หรือเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง หรือ
๏ หมู่ 4 บ้านเกาะสินไห หรือเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง หรือ
๏ หมู่ 5 เกาะทรายดำ หรือเกาะหาดทรายดำ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ถ้าท่านประสงค์จะขอใช้สิทธิ์ในการสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ
ถ้าท่านประสงค์จะขอใช้สิทธิ์ในการสมัครหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาสาธารณสุขชุมชน
ถ้าท่านประสงค์จะขอใช้สิทธิ์ในการสมัคร ประเภทโควตาพื้นที่เกาะและชายแดน
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
โทร. 0 7781 1583 ต่อ 1902 - 2
ภายในวันที่ 29 เมษายน 2555  

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า