4.16.2555

รับตรง การวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ 55 
การจำหน่ายใบสมัคร : Download ใบสมัครได้ฟรีจาก www.socanth.tu.ac.th/admission/
 
การรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2554 โดยส่งหลักฐานการสมัครมาที่ คณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (ดูวันที่ประทับบนซองจดหมาย)
 
สมัครด้วยตนเอง : ระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 -16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ และ 5-12 พฤษภาคม 2555 ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องโครงการวิจัยทางสังคม ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
หลักฐานประกอบการสมัคร :
1.สาเนาใบแจ้งผลสอบ O-NET จานวน 1 ชุด อายุการสอบไม่เกิน 2 ปี
2.สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จานวน 1 ชุด โดยนักเรียนจะต้องได้ GPAX 6 ภาคเรียนไม่ต่ากว่า 2.50
3.สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ชุด
4.สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
5.รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
6.ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
7.หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครจานวน 350.- บาท พร้อมสาเนา 1 ชุด เข้าบัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 475-0-14819-9 ชื่อบัญชี “หลักสูตรสาขาการวิจัยทางสังคม สม.ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย มธ.ศูนย์รังสิต
8.สาหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ให้แนบไปรษณียบัตรจ่าหน้าซองถึงตัวเองมาด้วย

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า