4.01.2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปี 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปี 2555

สาขาที่เปิดรับสมัคร (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2555 pdf
topic สายการศึกษา ปริญญาตรี (๔ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
2147 พลศึกษา
2148 การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2154 จิตวิทยา
2156 เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
2158 การบริหารจัดการศึกษา
2161 คอมพิวเตอร์
topic สายการศึกษา ปริญญาตรี (๕ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
8107 การศึกษาปฐมวัย
8112 คอมพิวเตอร์ศึกษา
8119 ดนตรีศึกษา
8123 ภาษาอังกฤษ
8124 ภาษาไทย
8126 สังคมศึกษา
8136 วิทยาศาสตร์
8162 คณิตศาสตร์
8163 นาฏศิลป์ศึกษา
topic สายนิติศาสตร์ ปริญญาตรี (๔ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
2903 นิติศาสตร์
topic สายนิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี (๔ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
2372 สื่อสารมวลชน
2373 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
2374 การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
topic สายเทคโนโลยี ปริญญาตรี (๔ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
2253 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
2285 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
topic สายเทคโนโลยี ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
3270 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
3272 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
topic สายแพทย์แผนไทย ปริญญาตรี (๔ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
2256 การแพทย์แผนไทย
  (จบ ม.6 สายวิทย์) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 20 มกราคม 2555 (วันสุดท้าย)
 สอบข้อเขียน วันที่ 28 – 29 มกราคม 2555 และประกาศผล วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
topic สายเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี (๔ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
2417 เศรษฐศาสตร์
topic สายศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (๔ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
2338 ออกแบบนิเทศศิลป์
topic สายอุตสาหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (๔ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
2230 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)
2246 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
2286 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
topic สายอุตสาหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
3273 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)
3274 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)
topic สายวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี (๔ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
2203 คหกรรมศาสตร์
2207 วิทยาการคอมพิวเตอร์
2211 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2215 เกษตรศาสตร์
2216 เคมี
2222 คณิตศาสตร์
2225 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2236 เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2237 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม)
2238 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟแวร์)
2251 จุลชีววิทยา
2254 ฟิสิกส์ประยุกต์
2260 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
2280 เคมีอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม)
2281 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
2282 แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 รับสมัครรายงานตัวถึงวันที่ 21 พ.ค. 2555 และนิสิตใหม่ทุกคนต้องเข้าอบรม”แอนิเมชั่นเบื้องต้น” วันที่ 22 – 25 พ.ค. 2555
 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม) กำหนดการอบรมดูได้ที่ http://computer.bsru.ac.th/anime2555
2283 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 (จบ ม.6 สายวิทย์ – คณิต)
2284 ชีววิทยา
topic สายศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี (๔ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
2307 ภาษาอังกฤษ
2335 ดนตรีไทย
2340 ภาษาจีน
2344 ภาษาไทย (การสื่อสารทางธุรกิจ)
2345 ภาษาไทย (การสื่อสารมวลชน)
2346 ภาษาไทย (ภาษาและวรรณคดีไทย)
2348 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
2349 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ภูมิสารสนเทศ)
2350 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
2370 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  (เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป)
2371 การจัดการการท่องเที่ยว
2375 ดนตรีตะวันตก
2376 การจัดการสารสนเทศ
2377 นาฏยศิลป์
topic สายบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี (๔ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
2412 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2413 การตลาด
2414 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2415 การเป็นผู้ประกอบการ
2416 การจัดการโลจิสติกส์
topic สายการบัญชี ปริญญาตรี (๔ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
2501 การบัญชี
topic สายวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (๔ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
2602 วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล การผลิต
topic สายสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี (๔ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
2801 สาธารณสุขศาสตร์
  (จบ ม.6) หรือเทียบเท่า รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 20 มกราคม 2555 (วันสุดท้าย)
 สอบข้อเขียน วันที่ 28 – 29 มกราคม 2555 และประกาศผล วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
topic สายรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี (๔ ปี)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา
2310 รัฐประศาสนศาสตร์
สมัครได้ที่ : http://www.bsru.net/admit/index.jsp
แหล่งที่มา : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/home.asp

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า