4.03.2555

รับตรงเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2555
ประกาศเพิ่มเติม

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียน (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2555 และมีความประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้แจ้งความประสงค์ที่คณะ/วิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 30 เมษายน 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 


1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับ 2 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

ที่รหัสสาขาวิชาชื่อสาขาวิชาภาค
1014อส.บ.อุตสาหกรรมการผลิตปกติ
2 วศ.บ.แมคคาทรอนิกส์ปกติ
ให้แจ้งความประสงค์ที่ฝ่ายทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมหรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5494723-24

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 5 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

ที่รหัสสาขาวิชาชื่อสาขาวิชาภาค
1032วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอปกติ
2033วศ.บ.วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ – เคมีสิ่งทอปกติ
3034วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ – การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ปกติ
4035วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มปกติ
5039วศ.บ.วิศวกรรมพลาสติกปกติ
ให้แจ้งความประสงค์ที่ฝ่ายทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5493381-2

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับ 4 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ที่รหัสสาขาวิชาชื่อสาขาวิชาภาค
1094วท.บ.สถิติปกติ
2097วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศพิเศษ
3099วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์พิเศษ
4100วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ปกติ
ให้แจ้งความประสงค์ที่แผนกทะเบียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5494156-7

4. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดรับ 2 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
ที่รหัสสาขาวิชาชื่อสาขาวิชาภาค
1903พทป.บ.การแพทย์แผนไทยปกติ
2904วท.บ.สุขภาพความงามและสปาปกติ

ให้แจ้งความประสงค์ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5921903, 02-5921999 


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. บัตรประจำตัวสอบ
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษา (หรือ 5 ภาคการศึกษา) ขนาด A 4 จำนวน 1 ฉบับ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า