4.03.2555

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ม.ศรีปุทม 2555 
spu.ac.th
รับสมัคร  1-18 เมษายน 2555
ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ
 ทุนผู้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ค่าเล่าเรียน 50 % ของค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ระยะเวลาปกติตามหลักสูตร)
คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะต้องสำเร็จการศึกษาเมื่อถึงกำหนดเปิดภาค การศึกษาที่ 1
  ปีการศึกษา 2555
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
 3. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่นของมหาวิทยาลัย
จำนวนทุนการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี จำนวน 60 ทุน
เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา
 1. ต้องได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษระดับ A
 2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W
 3. ต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 ทุนผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน
 ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ค่าเล่าเรียน 50 % ของค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ระยะเวลาปกติตามหลักสูตร)
คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะต้องสำเร็จการศึกษาเมื่อถึงกำหนดเปิดภาค การศึกษาที่ 1
  ปีการศึกษา 2555
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
 3. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่นของมหาวิทยาลัย
จำนวนทุนการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี จำนวน 30 ทุน
เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา
 1. ต้องได้คะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน ระดับ A
 2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W
 3. ต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 ทุนผู้มีความสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์
 ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ระยะเวลาปกติตามหลักสูตร)
คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะต้องสำเร็จการศึกษาเมื่อถึงกำหนดเปิดภาค การศึกษาที่ 1
  ปีการศึกษา 2555 ต้องเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะดิจิทัลมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และคณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
 3. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่นของมหาวิทยาลัย
 4. มีผลงานการเข้าร่วมโครงการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
จำนวนทุนการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ทุน
เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา
 1. ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 และไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W
 3. ต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. ต้องเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะ
ทุนส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา
 • โครงการสนับสนุนการศึกษา สำหรับโรงเรียนในเครือไทย-เทค
 • โครงการสนับสนุนการศึกษาบุตรและญาติที่นามสกุลเดียวกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.ศรีปทุม
 • โครงการสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากร และบุตรบุคลากรประจำชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน
สินเชื่อเพื่อการศึกษา
 • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์0 2561 2222 ต่อ 2130, 2133-4
แฟกซ์0 2561 2222 ต่อ 2137
อีเมล์scholarship@spu.ac.th
Apply Online

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า