10.22.2555

รับตรง โครงการ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ iPEN-iEE ม.ธรรมศาสตร์ 2556


โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2556 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1.              คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  หรือ  สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ ผู้สมัครสามารถ เลือก สมัครได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ A หรือข้อ B ดังต่อไปนี้
A.ยื่นคะแนนมาตรฐาน  ครบทั้ง 2 วิชา ดังนี้
หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  ยื่นผลคะแนน PAT1(ความถนัดทางคณิตศาสตร์) หรือ  PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 90 คะแนน
หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นผลคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) อย่างน้อย 90 คะแนน
B.สอบข้อเขียน
กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานน้อยกว่า 90 คะแนน ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนโดยตรงกับโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์  
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ 2 วิธี ข้างต้นจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่โครงการฯ กำหนด
2. ให้นำผลคะแนนมาตรฐานที่ใช้ (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสมัครหรือวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
3. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  ต้องยื่นใบเทียบวุฒิซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยภายในระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนด
4.ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ต้องยื่นใบ ปพ.1  หรือ  ใบรับรองจากโรงเรียนว่าสำเร็จการศึกษาแล้วหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนด            
2.              การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร
รายละเอียด
วันที่
รับสมัคร
(พฤ.) 1 พฤศจิกายน 2555 – (พฤ.) 31 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ
ทางเว็บไซต์ www.ipen.engr.tu.ac.th
(อ.)  5 กุมภาพันธ์  2556  (เฉพาะกรณี B)
สอบข้อเขียน
วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 (09:00 - 10:00 น.)
วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (10:30 - 11:30 น.)
(จ.) 11 กุมภาพันธ์  2556 (เฉพาะกรณี B)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ www.ipen.engr.tu.ac.th
(พฤ.) 14  กุมภาพันธ์  2556 (ทั้งกรณี Aและ B)
สอบสัมภาษณ์ (09:00 - 12.00 น.)
(จ.) 18  กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์
(พ.) 20 กุมภาพันธ์  2556
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา*
(พ.) 20 กุมภาพันธ์  - (จ.) 25กุมภาพันธ์ 2556

หมายเหตุ*ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องรักษาสิทธิ์โดยชำระค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน 16,000.-  บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่ได้รับเงินคืนกรณีสละสิทธิ์ในภายหลัง

วิธีการสมัคร
1.         สมัครด้วยตนเองที่ “โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( iPEN- iEE)สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120”  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
2.         สมัครทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี  500 บาท (กรณีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) แล้วแนบ หลักฐานการโอนเงินมากับใบสมัคร ส่งมาที่ โครงการ iPEN-iEE    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตอ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120  


3.   สมัครผ่าน เว็บไซต์ www.ipen.engr.tu.ac.th
จำนวนรับเข้าศึกษา     รับจำนวน 60 คน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ                                                     1,500.00              บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ  ภาคการศึกษาละ                     10,000.00              บาท  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ภาคการศึกษาละ          6,000.00              บาท
และค่าบำรุงอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด            

รายละเอียดเพิ่มเติม    Download 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า