10.27.2555

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2556


“ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา แก่นักเรียนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๕๖”
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
๑ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม ๔ ภาคการศึกษา (ม. ๔ – ม. ๕) ๓.๐๐ ขึ้นไป
๓ เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยประเภทโควตาหรือรับตรง 
รับสมัคร ระหว่างวันที่  ๒๒ ตุลาคม – ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕
ประกาศการให้ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
รายละเอียดการรับสมัคร และกำหนดการรับสมัคร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า