10.27.2555

รับตรง(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2556


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 ได้แก่
1. โควตานักเรียนเรียนดีชนบท จำนวน 267 คน
คุณสมบัติที่สำคัญ ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 นี้ และเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด มีผลการเรียนอยู่ในกลุ่มร้อยละ 20 ของสายชั้น (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัคร)
2. โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ จำนวน 50 คน
คุณสมบัติที่สำคัญ ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน = 2.75 ขึ้นไป , เป็นนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 นี้ และเป็นนักเรียนที่ผ่านโครงการยุววิจัยยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) หรือ เป็นนักเรียนที่ผ่านโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัคร)
ทั้งนี้ เปิดระบบรับสมัครทาง www.entry.ubu.ac.th ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2555 - 20 พฤศจิกายน 2555
หมายเหตุ : ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโควตาดังกล่าวทั้ง 2 ประเภท จะต้องนำส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1) ผู้สมัครที่ประสงค์ส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 หรือ
2) ผู้สมัครที่ประสงค์จะนำส่งเอกสารด้วยตนเอง สามารถนำส่งได้ที่ งานรับเข้าศึกษา ชั้น 1 อาคารบริหาร(หลังเก่า) ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2555 - 20 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการเท่านนั้น
** อนึ่ง หากพ้นกำหนดเวลาในข้อ 1) และ 2) แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณารับเอกสารการสมัครทุกกรณี สำหรับผู้สมัครรายใดที่ไม่นำส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติให้กับมหาวิทยาลัยฯ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามขั้นตอนต่อไป **

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาเตอร์ไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 

 ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ [125.44 KB]
 ประกาศรับสมัครโควตานักเรียนเรียนดีชนบท [134.18 KB]

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า