10.02.2555

ทุนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเรียนต่อป.ตรี ABAC


ในวโรกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยใช้ชื่อว่า "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี" เพื่อมอบให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป
 1. นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา (โดยความเห็นชอบของโรงเรียน) จะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา พร้อมหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียนที่ฝ่ายแนะแนว ณ โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 2. นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องส่งไฟล์ผลงานของตน ในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MB ทาง E-mail: dechavrp@au.edu ทั้งนี้ไฟล์ผลงานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ www.au.edu (ทั้งนี้ถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บุคคลภายนอกทราบข้อมูลส่วนใดในไฟล์ผลงานของท่าน เช่น  ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ ให้ทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลในส่วนนั้นก่อนส่งไฟล์ผลงานให้กับมหาวิทยาลัย)
 3. โรงเรียนของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องยื่นเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา  ดังนี้
  • จดหมายแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมระบุ คณะ และ/หรือ สาขาวิชา ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ โดยผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม  พร้อมตราประทับของโรงเรียน
  • แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับทุนฯ
  • ใบสมัครขอรับทุนฯ ของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา (พิมพ์จากเว็ปไซต์ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu)
  • หลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการเรียนของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา สำเนาใบ ปพ. 1-4   (5 ภาคการศึกษา)
  • ส่งเอกสารดังกล่าวให้กับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 ตามที่อยู่ ดังนี้
   นายเดชา  วีระพัฒนกุล
   สำนักทะเบียนและประมวลผล
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   ซ. รามคำแหง 24 
   แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  • คณะที่เปิดให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา* มีดังนี้
   คณะทางสายศิลป์คณะทางสายวิทย์
   คณะบริหารธุรกิจ**คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   คณะศิลปศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
    -  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ -  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    -  สาขาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ -  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
    -  สาขาภาษาจีนธุรกิจ -  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
    -  สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
   -  สาขาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า
    -  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   คณะนิติศาสตร์คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
   คณะนิเทศศาสตร์***คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์***
   คณะดนตรี***  

   หมายเหตุ * การเลือกคณะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นผู้กำหนด
  •  ** ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์ (Management - Commerce Concentration)
  • *** ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้
 4. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่www.scholarship.au.edu ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 พร้อมพิมพ์และส่งใบสมัครขอรับทุนฯ มาด้วย ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนต้องสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อขอรับรหัสนักศึกษาและบัตรนักศึกษาชั่วคราวของมหาวิทยาลัยฯ
 5. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องอนุญาตให้เผยแพร่ผลงานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ www.au.edu
 6. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่www.scholarship.au.edu
 7. ผู้สมัครขอรับทุนฯ ที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ได้รับทุนฯ ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสัญญา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” จำนวน 2 ฉบับ
 8. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้าร่วมประชุม “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยจะแจ้งเวลาการประชุมมาในภายหลัง ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.eduและจะต้องนำเอกสารมายื่นที่ห้องประชุมด้วย ดังนี้ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้ที่ได้รับ “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา” จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต (Tuition Fees) ตลอดหลักสูตร 4 ปี (หรือ 5 ปี สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ซึ่งมีมูลค่า ทั้งสิ้น 287,200 ถึง 385,800 บาท (ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปรับพื้นฐานแบบเข้ม)
ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 15,250 – 17,500 บาท ต่อภาคการศึกษา (ส่วนค่าบำรุงห้องปฏิบัติการและค่าธรรมเนียมของคณะต่างๆ นักศึกษาจะต้องชำระเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษาแต่ละคณะ)
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.scholarship.au.edu/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า