10.31.2555

โควตารับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 2556


การรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556  30 จังหวัดภาคกลาง
คณะที่รับเข้าศึกษา:
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์
?
รับสมัคร   จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2555 - อังคาร 20 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด   http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/30.pdf

การรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ประจำปีการศึกษา 2556
คณะที่รับเข้าศึกษา:
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
รับสมัคร   จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2555 - อังคาร 20 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด   http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/6.pdf

การรับสมัครและการคัดเลือกโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
คณะที่รับเข้าศึกษา:
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร กำแพงแสน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาลัยการชลประทาน
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
รับสมัคร  จันทร์ 05 พฤศจิกายน 2555 - จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า