10.29.2555

รับตรง คณะ เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 40 คน 
เกณฑ์คัดเลือก  GAT 40%  PAT1  60 %
คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแต่ชั้นม.4 - ม.6 ภาคการศึกษาต้น (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 2.75 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนในสายวิทย์ - คณิต และศิลป์ - คำนวณ และ มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มคณิตศาสตร์ (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
รับสมัคร  9 พฤษศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2555
รายละเอียด  http://econ.src.ku.ac.th/images/announced/faculty/22102555.pdf

 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการทายาทนักเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์คัดเลือก  GAT 40%  PAT1  60 %
คุณสมบัติ  
- เป็นบุตร/ธิดา ของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทุกระดับ ทุกสถาบัน
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแต่ชั้นม.4 - ม.6 ภาคการศึกษาต้น (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 2.75 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนในสายวิทย์ - คณิต และศิลป์ - คำนวณ และ มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มคณิตศาสตร์ (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
รับสมัคร  9 พฤษศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2555รับสมัคร 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า