10.27.2555

รับตรง สถาปัตย์ โครงการช้างเผือก 2556


ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรโครงการปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 3.00 ขึ้นไป ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ดังนั้น
จำนวนที่รับเข้า ทั้งหมด 40 คน โดยแบ่งเป็น 2 สาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 20 คน
- สาขาวิชาการออกแบบอุตสหกรรม จำนวน 20 คน
กำหนดการรับสมัคร
เริ่มรับสมััคร 15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2555
สอบข้อเขียน 19 มกราคม 2556
สอบสัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า