10.10.2555

ปฏิทินรับตรง วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบมราชชนก 2556


ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบรับตรง

กิจกรรมการดำเนินงานระยะเวลาสถานที่
1.การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง  ของสถาบันพระบรมราช-ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556
ตุลาคม 2555
เป็นต้นไป
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
 http://admission.pi.in.th
2.ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร
1 พฤศจิกายน 2555
ถึงวันปิดรับสมัคร
(23 พฤศจิกายน 2555)
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
 http://admission.pi.in.th
3.การรับสมัคร
 เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ
 การชำระเงินค่าสมัคร
 อันดับแรก 100 บาท
 อันดับต่อไป อันดับละ 50 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
12-23 พฤศจิกายน 2555
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
 ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกรุงเทพ
 ธนาคารไทยพาณิชย์
4.การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
2 ธันวาคม 2555
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5.การตรวจสอบคะแนน GAT และ PAT2
 การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
30 พฤศจิกายน ถึง
2 ธันวาคม 2555
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
 โทรศัพท์08 4384 6738,  08 4384 6782
08 7057 9801,  08 7058 0441
08 7082 6702,  08 8501 6036
08 8501 6354,  08 8501 6387
08 9862 7449
 โทรสาร0 2580 8989
6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
10 ธันวาคม 2555
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
7.ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
 ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการก่อนวันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
 สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
11-13 ธันวาคม 2555
โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
8.การตรวจสอบคุณสมบัติ รอบที่ 1
 ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
 ยื่นผลการตรวจร่างกาย
 การสัมภาษณ์ รอบที่ 1
 เข้าสอบสัมภาษณ์
15 ธันวาคม 2555
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
9.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
18 ธันวาคม 2555
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
10.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
 ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
18-20 ธันวาคม 2555
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
11.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
24 ธันวาคม 2555
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
12.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
 ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
25-27 ธันวาคม 2555
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
13.การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง
 ตามแบบฟอร์มรหัส entrn008
ภายใน
20 มีนาคม 2556
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก
14.การรายงานตัวเข้าศึกษา
 การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
 ทำหนังสือมอบตัว
 การปฐมนิเทศ
27 พฤษภาคม 2556
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
15.การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
3 มิถุนายน 2556
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า