10.29.2555

เปิดสอบชิงทุนปัญญาภิวัฒน์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556ทุนเจียระไนเพชร   
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป โดยได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ แนะแนวและการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ผู้อำนวยการ หรือผู้แทน)
ทุนเจียระไนเพชรเป็นทุนการศึกษา ซึ่งผู้ได้รับทุนจะชำระค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท ต่อภาคการศึกษา โดยประมาณ
• คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RT) และ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FB) นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์แนะแนวและการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน สามารถเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบที่กำหนด โดยไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียน ประกาศผลการพิจารณาทุน ณ สนามสอบ
• คณะ/สาขาอื่นๆ นอกเหนือจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RT) และสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FB) นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์แนะแนวและการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ (ข้อสอบปรนัย) และการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบที่กำหนด ประกาศผลการพิจารณาทุนภายใน 15 วันนับจากวันสอบ ทางเว็บไซต์ www.pim.ac.th
• นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่างศึกษาเท่ากับหรือมากกว่า 2.50
หมายเหตุ หากทางโรงเรียนมีความประสงค์จะส่งนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนเจียระไนเพชร กรุณาแจ้งความจำนงกลับมาทาง สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อทางสถาบันฯ จะได้ทำการส่งใบสมัครทุนดังกล่าวกลับไปยังทางโรงเรียน

ทุนปัญญาภิวัฒน์  
• คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RT) และ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FB) ทุนปัญญาภิวัฒน์ (RT/FB) เป็นทุนการศึกษาซึ่งผู้ได้รับทุนจะชำระค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนเงิน 5,600 บาท ต่อภาคการศึกษา โดยประมาณ หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ ค้าปลีก และสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ (ข้อสอบปรนัย) และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้น นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ประกาศผลการพิจารณาทุน ณ สนามสอบ
• คณะ/สาขาอื่นๆ นอกเหนือจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RT) และสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร(FB) ทุนปัญญาภิวัฒน์ (Non-RT) เป็นทุนการศึกษา 50% ผู้ได้รับทุนจะชำระค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท ต่อภาคการศึกษาโดยประมาณ หรือครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคการศึกษานั้นๆ
• นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่างศึกษาเท่ากับหรือมากกว่า 2.00
หมายเหตุ นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อและขอรับทุนการศึกษาในคณะ/สาขาอื่นๆ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ (ข้อสอบปรนัย) และการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบที่กำหนด ประกาศผลพิจารณา
 
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2832-0200-14 หรือ  http://pim.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า