10.27.2555

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีการศึกษา 2556


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2555  ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556
2.1 รับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท 
2.2 สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท 
2.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556
2.4 สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556
     1. สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 12.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์ และวิชาความถนัดของสาขาวิชา)
     2. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น. (เลขที่เข้าสอบเรียงลำดับตามประกาศ)
2.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อันดับ 2 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556
2.6 สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมอันดับ 2 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 (สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อ เลขที่เข้าสอบเรียงลำดับตามประกาศ) 
2.7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556
2.8 รายงานตัวชำระเงินลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556
     1. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏไวลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)
     2. มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ระเบียบการ http://acad.vru.ac.th/download/Academic/56.pdf
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://web2020.vru.ac.th/DefaultN.aspx

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า